Reisevaneundersøkelsene gir verdifull informasjon om nordmenns reisevaner og understreker viktigheten av å ha tilgjengelig og effektiv offentlig transport for å møte befolkningens behov. Foto: Henriette E. Busterud Statens vegvesen

Slik reiste vi i de største byområdene i 2023

Oslo/Akershus hadde den største andelen gående og kollektivreiser, mens Nedre Glomma hadde den største i bilandelen i 2023.

Rapporten «Reisevaner i de sju største byregionene 2023» viser blant annet antall daglige reiser, hvordan folk reiste og formålet med reisene.

– Reisevaneundersøkelsene gir verdifull informasjon om nordmenns reisevaner og understreker viktigheten av å ha tilgjengelig og effektiv offentlig transport for å møte befolkningens behov, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

– Samtidig skal vi legge til rette for å nå nullvekstmålet i byene. Vi får bedre helse når vi sykler og går mer i hverdagen. Aktiv transport understøtter også Helsedirektoratets råd om moderat fysisk aktivitet minst to timer i uka. På sikt vil vi bruke mer teknologi til å registrere våre reisevaner, forteller Ingrid Dahl Hovland.

Mål om nullvekst i byområdene

Målet for byområdene er at klimagassutslipp, kø, luftforurensning og støy skal reduseres gjennom effektiv arealbruk og ved at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykling og gange. Dette kalles nullvekstmålet.

Rapporten viser reisevaner i byområder og byregioner som har tilstrekkelig utvalg til å kunne si noe om utviklingen. Dette er Oslo/Akershus, Bergensregionen, Trondheimsregionen, Nord-Jæren, Tromsø, Buskerudbyen og Nedre Glomma. I tillegg inneholder rapporten tall fra fem byområder med byvekstavtaler. Det er inngått byvekstavtaler for Oslo-området, Bergens-området, Trondheims-området, Nord-Jæren og Tromsø.

Vi skal legge til rette for å nå nullvekstmålet i byene. Vi får bedre helse når vi sykler og går mer i hverdagen. Aktiv transport understøtter også Helsedirektoratets råd om moderat fysisk aktivitet minst to timer i uka. På sikt vil vi bruke mer teknologi til å registrere våre reisevaner, forteller Ingrid Dahl Hovland.

Antall daglige reiser har økt

I 2023 økte antall daglige reiser fra 2,4 i 2022 til 2,6 i 2023. Årene 2020 og 2021 var preget av Covid-19, med restriksjoner på reisevirksomheten. I 2023 er antall reiser fortsatt på et lavere nivå enn det var før pandemien, da antallet var 2,8 daglige reiser i 2019.

Nedre Glomma har høyest bilandel – Oslo/Akershus lavest

På landsbasis er halvparten (50 prosent) av reisene gjennomført som bilfører. Til sammen bruker vi bil enten som fører eller passasjer på 61 prosent av reisene. Av de sju byregionene er det Nedre Glomma som har den høyeste bilandelen med 72 prosent, og Oslo/Akershus den laveste på 42 prosent.

Størst andel av reisene er foretatt til fots og med kollektivt i Oslo/Akershus

I Oslo/Akershus er andelen reiser til fots på 30 prosent, som er høyest av alle byområdene. Tett på følger Trondheimsregion med 27 prosent og Tromsø med 26 prosent. Andelen gående har vært ganske stabil over tid. I Oslo/Akershus er også andelen kollektivreiser høyest med 21 prosent. Tromsø har 18 prosent, som er en økning fra 10 prosent i 2020. Tromsø fikk byvekstavtale i 2023. Nedre Glomma har den laveste andelen med 6 prosent.

Mest fornøyd med kollektivtilbudet i Tromsø

På landsbasis har 57 prosent svart at de har god eller svært god tilgang til kollektivtilbud der de bor. Tromsø trekker landssnittet opp, med 88 prosent god eller svært god tilgang. Dette er høyest i landet. Oslo/Akershus følger tett på, der 85 prosent har svart at de har god eller svært god tilgang. Den laveste andelen som er fornøyd eller svært fornøyd finner vi i Nedre Glomma, der 47 prosent har svart dette.

De fleste reiser til jobb er foretatt med bil som fører

På arbeidsreiser bruker vi på landsbasis i størst grad bil til jobb, med en andel på 57 prosent. Den største andelen finner vi i Nedre Glomma med 73 prosent bilførere.

I Oslo/Akershus er 36 prosent av reisene til arbeid foretatt med kollektivtransport, mens 35 prosent er foretatt med som bilfører. Tromsø har en bilførerandel på 34 prosent på arbeidsreiser, og 25 prosent kollektivtransport.

Størst andel kollektivreiser til skole og studier i Tromsø

Kollektivtransport er det transportmiddelet som brukes mest i forbindelse med reiser til og fra skole for barn og unge som er 13 år eller eldre, etterfulgt av å gå. Andelen reiser med kollektivtransport, er størst i Tromsø med 57 prosent og lavest i Nedre Glomma med 33 prosent. På landsbasis er andelen 40 prosent.

I Trondheim skjer den største andelen skolereiser til fots

Andelen gående til skole og studiesteder i Trondheim er på 38 prosent. I Oslo/Akershus er andelen på 35 prosent. For gange er det relativt liten spredning blant de ulike regionene. Den laveste andelen finner vi i Tromsø med 24 prosent. På landsbasis er andelen gående til skole og studier på 32 prosent i 2023 mot 30 prosent i 2020.

Sykkelandelen av skolereiser er lavest i Bergen

Sykkelandelen av skolereiser har gått ned over hele landet, fra 13 prosent i 2022 til 5 prosent i 2023. Sykkelandelen er lavest i Bergen med 4 prosent, og høyest i Trondheim med 9 prosent.

Ser vi på historiske data, er 5 prosent nasjonal sykkelandel et nivå vi kjenner igjen fra tidligere år (6 prosent i 2020 og 2021). 13 prosent sykkelandel i 2022 kan muligens forklares med høye drivstoffpriser, som kan ha ført til lavere bilandel blant de unge på reiser til skole. Vi ser at bilandelen gikk ned i 2022 og er oppe på «normalt» nivå igjen i 2023.

Grunnlag for transportplanlegging

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen er gjennomført av Opinion AS på vegne av Samferdselsdepartementet, Statens vegvesen (SVV), Jernbanedirektoratet, Bane NOR SF, Nye Veier AS, Avinor og Kystverket. Undersøkelsene er grunnlag for planlegging og modellutvikling innenfor transportsektoren, og blir blant annet blitt brukt i arbeidet med stortingsmeldinger og Nasjonal transportplan (NTP), og lokal og regional areal- og transportplanlegging.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *