Rediger innlegg

Forklaring til skjemaet

Trykker du på knappen «Oppdater/publiser innlegget» vil artikkelen oppdateres/publiseres direkte til der den ligger i avisen, med endringer.

Vi forutsetter at du som publisist ikke endrer vesentlig på artikkelen (eller tilføyer tekst som kan vurderes kontroversiellt).

Er du usikker, skriv/kopier inn artikkelen på nytt her, så vil vi sjekke/gjennomføre moderasjon. Hvis denne tilliten blir brutt, forbeholder vi oss rettet til enten å gi karantenetid for publisering, eller innføre moderasjon for endringer (eller begge).

Trykker du på «Save Draft» når du nå redigerer en allerede publisert artikkel, vil saken bli fjernet fra visning i avisen, og bli lagt tilbake på din private artikkelarkiv, som er her. Du kan deretter gå inn på denne oversikten, og fortsette å justere artikkelen gjennom å velge pennesymbolet utenfor artikkelnavnet. Arkiver endringene ved å trykke på «Save Draft».

For å publisere artikkelen igjen, velger du «Oppdater/publiser innlegget»

Oppstår problemer, ta kontakt med oss på adm@bymoss.no og vi skal prøve å hjelpe deg!

Vi ønsker deg lykke til med din publisering!