Fengselsbetjent på en av kriminalomsorgens enheter

Nøkkeltall fra kriminalomsorgen – april 2024

Den 3. mai 2024 var det 3092 innsatte i norske fengsler. I april 2024 ble det iverksatt 634 straffegjennomføringer i samfunnet. Av disse var 347 iverksettelser av elektronisk kontroll (fotlenke), etterfulgt av samfunnsstraff med 149.

3. mai 2024 var belegget i fengsel 89 prosent med totalt 3092 innsatte.
Kriminalomsorgen har ikke som mål å ha 100% belegg. Det skal være ledig kapasitet som kan brukes til varetektsfengslinger og som skal gjøre det mulig å flytte domfelte mellom fengsler.

April 2023 April 2024
Antall innsatte 3045 3092
Antall i varetekt 692 (23 prosent) 809 (26 prosent)
Utenlandske statsborgere 829 (27 prosent) 822 (27 prosent)
Kvinnelige innsatte 192 (6,3 prosent) 140 (4,5 prosent)
Antall forvaringsdømte 148 menn
10 kvinner
136 menn
7 kvinner
Innsatte personer under 18 år 7 10
Gjennomsnittlig kapasitetsutnyttelse i fengsel hittil i år 84 83

Av de ti innsatte under 18 år, sitter to på dom og åtte i varetekt.

Soningskø

Utviklingen er i tråd med Kriminalomsorgsdirektoratets (KDI) forventninger.
En stor andel av soningskøen er i region sørvest. KDI har iverksatt tiltak for å redusere tilfanget av dommer til denne regionen og ser allerede resultater av dette.
Til tross for en økning av antall domfelte i soningskø sammenlignet med samme periode i 2023, er antallet likevel historisk sett lavt.

April 2023 April 2024
Soningskø (ubetingede dommer) 146 294
Antall i soningskøen som avventer soning

med elektronisk kontroll (fotlenke)

10 17

Måneden før,  mars 2024, var soningskøen på 290 ubetingede dommer.

Isolasjon/Utelukkelser
Rapport for april 2024 ligger vedlagt.

Du finner mer informasjon om temaet isolasjon i fengsel på www.kriminalomsorgen.no/isolasjon.

Straffegjennomføring i samfunnet

I april 2024 ble det iverksatt 634 straffegjennomføringer i samfunnet. Dette er en økning på 26 prosent sammenlignet med april 2023, da 504 straffegjennomføringer ble iverksatt.

Elektronisk kontroll (fotlenke) var den mest iverksatte formen for straffegjennomføring i samfunnet med 347 iverksettelser, etterfulgt av samfunnsstraff med 149.

Tallene viser en økning for de fleste straffegjennomføringer i samfunn. Bøtetjeneste øker fra 1 iverksatt sak i april 2023 til 27 iverksatte saker i april 2024. Program mot ruspåvirket kjøring øker med 86 prosent, mens straffegjennomføring i institusjon øker med 78 prosent. Videre øker elektronisk kontroll med 28 prosent og samfunnsstraff med 12 prosent.

Prøveløslatelse med møteplikt synker med 18 prosent sammenlignet med april 2023.

Andelen kvinner som iverksatte straffegjennomføring i samfunnet i april 2024 var på 15 prosent. Når det gjelder aktive saker ligger gjennomsnittstallet klart høyest for samfunnsstraff.

Tallene, som er hentet fra kriminalomsorgens eget registreringssystem, framkommer av tabell 1.

Straffegjennomføringsform Iverksatte saker Aktive saker
apr.24 apr.23 Andel kvinner
Elektronisk kontroll 347 272 14 % 389
Samfunnsstraff 149 133 18 % 928
Prøveløslatelse med møteplikt 42 51 12 % 249
Program mot ruspåvirket kjøring 39 21 18 % 395
Straffegjennomføring i institusjon (§ 12) 16 9 19 % 131
Narkotikaprogram med domstolskontroll (ND) 13 13 8 % 298
Bøtetjeneste 27 1 11 % 71
Hjemmesoning (§ 16) 1 4 0 % 1
Totalt 634 504 15 % 2462
Tabell 1. Straffegjennomføring i samfunnet, etter straffegjennomføringsform og andel kvinner. Iverksatte og aktive saker april 2024 og april 2023. Hele tall og prosent.

Lovbrudd

Av de domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet i april 2024 er 42 prosent domfelt for trafikklovbrudd, etterfulgt av økonomisk kriminalitet med 14 prosent, narkotika- og rusmiddellovbrudd med 9 prosent, og vold med 9 prosent.

Fordelingen framkommer av tabell 2.

Lovbruddskategori Andel
Trafikklovbrudd 41,9 %
Økonomi 14,1 %
Narkotika/rus 9,4 %
Vold 9,4 %
Annet 8,4 %
Lov og orden 7,6 %
Vinningskriminalitet 5,8 %
Seksuallovbrudd 3,4 %
Tabell 2. Andel domfelte som startet gjennomføring av straff i samfunnet fordelt på lovbruddskategori. April 2024. 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *