Foto: Arnstein Staverløkk / NINA.

Nå er det klart hvem som blir de fire nye forskningsdirektørene i NINA

NINA blitt en stor bedrift, det krever en sterkere organisering og flere lederressurser. Vi er derfor opprettet fire nye forskningsdirektørstillinger som skal lede hvert sitt overordnete område med ulik geografisk tilhørighet.

NINA vokser i antall ansatte, prosjekter og omsetning, og vi er blitt en stor bedrift. Våre fagområder er på dagsorden som aldri før, og det er all grunn til å tro at etterspørselen vil vedvare eller øke.

Forskningsområdene våre har utviklet seg, og en stor del av NINAs aktivitet retter seg i dag mot helhetlige tilnærminger, miljøløsninger, utvikling av nye verktøy, bruk av ny teknologi og med en sterk kopling til mennesker og samfunn. Denne utviklingen vil fortsette, samtidig er det viktig at den grunnleggende kompetansen NINA har om arter, bestander, økosystemer og samfunn bevares som basis for nyskapende forskning på løsninger.

Veksten krever en sterkere organisering og flere lederressurser, og vi har derfor opprettet fire nye forskningsdirektørstillinger som skal lede hvert sitt overordnete område med ulik geografisk tilhørighet. Disse fire skal lede den faglige virksomheten i NINA og inngå i ledergruppen.

Etter intern og ekstern utlysning og en grundig rekrutteringsprosess har vi landet på disse fire svært kompetente lederne:

Christian Steel blir ny forskningsdirektør for området Natur, areal og samfunn med arbeidssted Oslo.  Christian er i dag generalsekretær i Sabima, med hovedfag i biologi. Christian har solid lederfaring og er en kjent stemme i debatter om natur i Norge. Han har særlig god kjennskap til offentlig forvaltning, politikk og næringsliv, og har erfaring fra å omsette vitenskapelige resultater til praktisk bruk og politikkutforming. Området Natur, areal og samfunn rommer fagmiljøene våre i Oslo og Lillehammer.

Dagmar Hagen blir ny forskningsdirektør for området Land og biodiversitet med arbeidssted Trondheim. Dagmar er i dag seniorforsker med doktorgrad i naturrestaurering og master i offentlig styring og ledelse. Hun har solid erfaring som forsker, prosjektleder, tillitsvalgt og styremedlem i NINA. Hun har arbeidet på prosjekter både nasjonalt og internasjonalt, og har lang erfaring med forskningssamarbeid med ulike sektorer og bransjer.

Ingeborg Palm Helland blir forskningsdirektør for området Vann og vassdrag med arbeidssted Trondheim. Ingeborg er i dag forskningssjef ved avdeling for Akvatisk naturmangfold. Ingeborg har doktorgrad i ferskvannsøkologi, hun har solid ledererfaring, og har hatt og har en rekke eksterne verv, blant annet porteføljestyrer i Norges forskningsråd og styrer i ulike deler av akademia.

Elina Halttunen blir ny forskningsdirektør for området Arktisk og kyst med arbeidssted Framsenteret i Tromsø. Elina er i dag forskningssjef ved NINA Tromsø. Elina har doktorgrad i biologi og vill-laks, og post doc på sjø-ørret og lakselus. Hun har solid ledererfaring som instituttleder på Institutt for Arktisk og Marin Biologi ved Universitetet i Tromsø før hun kom til NINA i 2023. Hun er også medlem av styringsgruppa i Framsenteret. Området Arktisk og kyst rommer fagmiljøene våre i Tromsø og Bergen.

– De nye forskningsdirektørene vil være på plass fra 1. september. De vil med sin samla kompetanse og innsikt styrke toppledelsen i NINA. Vi skal videreutvikle organisasjonen og sikre at vi fortsetter å levere viktig kunnskap om natur, klima og samfunn. Kunnskapen vår er sentral i arbeidet som må gjøres for å nå de internasjonale klima- og naturavtalene, sier administrerende direktør Norunn S. Myklebust.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *