Norges Roforbund er blant særforbundene med størst vekst siste år. Eirik Førde / Norges idrettsforbund

Medlemstallene i norsk idrett fortsetter å øke

De foreløpige tallene fra samordnet rapportering fra 2023 viser at både antall medlemmer og aktive øker i norsk idrett.

Foreløpige tall viser at det per 31.12.2023 er 1,856 millioner medlemskap i de ordinære idrettslagene*. Dette er en økning på ca. 24.500, eller 1,3 prosent fra 2022. Trenden med en årlig moderat økning i antall medlemskap etter pandemien fortsetter. Men vi er fortsatt ikke helt på 2019-nivå.

Aktivitetstallene som viser antall aktive utøvere, trenere og ledere i idrettslagene, viser en økning på 59 000, som tilsvarer en vekst på 3,7 prosent fra 2022.

– Dette er svært gledelige tall og viser at norsk idrett har jobbet svært godt og målrettet både med rekruttering og aktivitetstilbudet til våre medlemmer det siste året. Både medlemskapsutviklingen og antall aktive går riktig vei, og vi ser en økning i samtlige aldersgrupper. Det til tross for et krevende bakteppe med høye kostnader og prisvekst i samfunnet, sier konstituert idrettspresident Arne Bård Dalhaug.

Stabile deltakerkostnader

Sammen med Deloitte la NIF nylig frem en fersk rapport om kostnadsdrivere i idretten. Den viser at deltakerkostnadene har vært stabile de siste årene, samtidig som idrettslagenes inntektsgrunnlag er under press. Rapporten viser at det er nedgang i sponsorinntekter til idrettslagene og økning i antallet som ikke kan betale for å delta. Idrettslagene beskriver at summen av disse forholdene gjør at det blir vanskeligere å sikre en bærekraftig økonomi uten å velte kostnadene over på medlemmene.

– Derfor må vi fortsette å jobbe hardt for å gi idrettslagene gode rammebetingelser gjennom forutsigbare og varige offentlige støtteordninger som treffer de som trenger det mest. De to siste årene har regjeringen sett behovet og bevilget betydelige midler over statsbudsjettet og gjennom spillemidlene for å støtte opp om idrettslag som opplever redusert betalingsevne fra sine medlemmer. Det er bra, men behovene er enda større. Ordningene må ytterligere styrkes fremover skal vi lykkes med å opprettholde et godt fritidstilbud og den positive medlemsutviklingen i årene fremover, sier Dalhaug.

Utvikling per aldersgruppe og kjønn

Det har vært en økning av medlemstall blant alle aldersgrupper i idrettslagene siden 2022. Den største økningen har vært i aldersgruppen 20-25 år (2,5 prosent). Med unntak av aldersgruppene 0-5 år og 20-25 år er det imidlertid fortsatt en nedgang siden 2019, før pandemien.

Andelen kvinner per 31.12.2023 er på 40,71 prosent av medlemmene i norsk idrett. Både i 2022 og 2023 har kvinneandelen økt, etter en nedgang fra 2019 til 2021.

– Det er gledelig å se at kvinneandelen har økt jevnt og trutt de to siste årene etter en nedgang siden toppåret 2018. Dette har vært et viktig satsingsområde både for idrettsstyret og for hele norsk idrett, med mål om å styrke rekrutteringen av både kvinnelige utøvere, trenere og ledere. Dette arbeidet gir nå synlige resultater, sier Dalhaug.

Utvikling per fylke

De fleste idrettskretser (fylkesvis inndeling) har hatt positiv utvikling i medlemstallene det siste året. Størst vekst har Finnmark idrettskrets med en økning på 6,7 prosent. Sammenliknet med 2019, altså før pandemien, har de fleste idrettskretser nedgang. Rogaland og Oslo er unntakene som har opplevd en vekst i antall medlemskap i idretten siden 2019.

Utvikling i særforbundene

De største særforbundene, altså de idrettene med flest aktive medlemmer, per utgangen av 2023 er Norges Fotballforbund, Norges Håndballforbund, Norges Golfforbund, Norges Skiforbund og Norges Gymnastikk- og Turnforbund. Norges Fotballforbund har om lag 397.000 aktive medlemmer, Norges Håndballforbund og Norges Golfforbund har hhv. 142.000 og 134.000 aktive medlemmer. De tre sistnevnte forbundene har flere aktive medlemmer nå enn før pandemien, og samtlige av de nevnte idrettene har hatt en økning siden 2022, med unntak av Skiforbundet.

34 særforbund har hatt en vekst i sine aktivitetstall det siste året, mens 20 særforbund har hatt en nedgang. Norges Softball og Baseball Forbund, Norges Roforbund og Norges Bokseforbund har hatt størst prosentvise økning det siste året.

I overkant av 95 prosent av de ordinære idrettslagene har fullført samordnet rapportering. De endelige tallene for medlemsutviklingen i norsk idrett vil først være klare i forbindelse med nøkkeltallsrapporten som vil ferdigstilles senere i høst.

*Norges Bedriftsidrettsforbund er utelatt fra tallene i denne artikkelen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *