Sivilombud Hanne Harlem overrekker Sivilombudets årsmelding til første visepresident Svein Harberg. Foto: Peter Mydske/Stortinget

Høyeste antall klager til Sivilombudet noen gang

Sivilombud Hanne Harlem leverte i dag, tirsdag 19. mars, Sivilombudets årsmelding for 2023 til Stortinget. Første visepresident Svein Harberg mottok årsmeldingen på vegne av Stortinget. Årsmeldingen oversendes kontroll- og konstitusjonskomiteen som vil behandle den på vanlig måte.

Se årsmeldingen på våre nettsider.

Sivilombudet behandler klager, setter i gang undersøkelser av eget tiltak, og besøker steder der mennesker er fratatt friheten.  Sivilombudet er Stortingets kontrollorgan, og leverer hvert år en årsmelding til Stortinget om sin virksomhet i det foregående året.

Økning i antall klager

I 2023 kom det inn 4322 klager fra mennesker som mener at myndighetene har gjort en feil. Det er det høyeste antallet noen gang.

Hele 30 prosent av alle klagene til Sivilombudet dreier seg om mangel på svar fra forvaltningen eller at det tar for lang tid å få en avgjørelse. Antallet slike klager har økt de siste årene. Det har også vært en økning i klager som gjelder utlendingssaker, offentlighet og innsyn.

Stadig flere saker løser seg underveis når Sivilombudet kontakter forvaltningen. Flere kommuner, fylkeskommuner, statsforvaltere, direktorater og departementer fikk likevel kritikk fra Sivilombudet i ulike saker i løpet av året. Årsmeldingen er også en rapport om disse sakene.

Besøk under forebyggingsmandatet

Sivilombudet ivaretar Norges forpliktelser til FN om å forebygge umenneskelig behandling av frihetsberøvede. I 2023 besøkte Sivilombudet totalt fem fengsler, en arrest, og elleve barnevernsinstitusjoner. I etterkant av et besøk utarbeides en rapport, og stedet må melde tilbake om hvordan de har fulgt opp rapporten.  I 2023 gjennomførte Sivilombudet et helt uvarslet besøk til Bredtveit fengsel. Her avdekket vi kritiske og livstruende forhold for de innsatte, noe som gjorde at vi sendte en umiddelbar varsling til Justis- og beredskapsdepartementet.

Tre utviklingstrekk Stortinget bør være oppmerksom på

– Økningen i antallet klager viser oss at det er behov for en sikkerhetsventil som Sivilombudet. Alle som mener at de er utsatt for feil eller urett fra offentlige myndigheter, kan klage til Sivilombudet når de har brukt alle andre klagemuligheter. Det er enkelt, og ikke minst gratis å klage til oss, sier sivilombud Hanne Harlem.

– Gjennom arbeidet som sivilombud ser jeg noen utviklingstrekk som jeg vil gjøre Stortinget særlig oppmerksom på, sa Hanne Harlem ved overleveringen.– Vi ser for det første at den offentlige forvaltningen i økende grad kan oppleves utilgjengelig for innbyggerne. Mange opplever at de ikke får svar, at saksbehandlingen tar lang tid eller at de ikke forstår begrunnelsene de får. For det andre er det grunn til å trekke fram kritikkverdige soningsforhold i fengslene. Det er alvorlig for den enkelte og hindrer rehabilitering og forebygging av ny kriminalitet. Til sist er det uheldig at reglene om offentlighet og innsyn overholdes i for liten grad, og at det i liten grad synes å være bedring.

Sivilombudet

Sivilombudet er Stortingets ombud for kontroll med forvaltningen. Sivilombudet skal føre kontroll med den offentlige forvaltningen for å hindre urett mot den enkelte.

Sivilombudet behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning og kan også ta opp saker av eget tiltak. Hanne Harlem er sivilombud. Sivilombudet velges av Stortinget for fire år om gangen.Sivilombudets årsmelding, Dokument 4, er en redegjørelse både om klagebehandlingen og saker der forvaltningen kritiseres, og om arbeidet under forebyggingsmandatet der oppgaven er å forebygge tortur, umenneskelig og nedverdigende behandling ved å besøke steder der mennesker er fratatt friheten.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *