Rapporten er utarbeidet av Menon på oppdrag fra NHO, LO, Innovasjon Norge, Eksportfinansering Norge og Nasjonalt eksportråd. Illustrasjon: Menon

Historisk høyt nivå på Norges vare- og tjenesteeksport

Eksport av varer og tjenester utenom olje og gass endte i 2023 på 1 225 milliarder kroner – det høyeste nivået noensinne. Både vare- og tjenesteeksporten økte i løpet av året. Selv om det er et godt år i norsk kontekst, er fortsatt eksport som andel av BNP lavere enn EU-gjennomsnittet. Eksporten legger grunnlag for 640.000 arbeidsplasser – hver femte arbeidsplass.

Rapporten er utarbeidet av Menon på oppdrag fra NHO, LO, Innovasjon Norge, Eksportfinansering Norge og Nasjonalt eksportråd.

Historisk høy vare- og tjenesteeksport

Eksportverdien av olje og gass falt i 2023 sammenlignet med rekordåret 2022, men var fortsatt nest høyest noensinne. 2023 ga ellers et historisk høyt nivå på vare- og tjenesteeksporten utenom olje og gass. Halvparten av økningen forklares gjennom økte priser og en fallende valutakurs. Den resterende halvparten av veksten begrunnes i økte salgsvolumer til utlandet.

Havnæringer dominerer

Utenom olje og gass var maritim næring i 2023 den største eksportnæringen og vokste med 2 prosent fra 2022. Veksten var hovedsak drevet av høye fraktrater og et økt aktivitetsnivå hos rederiene. Den prosentvise økningen i eksport fra sjømatnæringen var på omkring 13 prosent fra 22-23, fra 146 til 165 milliarder kroner. Dette er det høyeste nivået noensinne, og er drevet en fallende valuta og økte priser på sjømat. Målt i volum var det en svak reduksjon fra 2022.

Lavere eksportandel enn EU-gjennomsnittet

Sammenlignet med våre naboland er eksporten fortsatt lavere og vokser langsommere. Norsk eksport av varer og tjenester som andel av BNP var i 2023 på 47 prosent. Den totale eksporten som andel av BNP var lavere enn EU-gjennomsnittet på 53 prosent, lavere enn Sverige (54 prosent) og Danmark (68 prosent).

Mest eksport fra Vestlandet

I 2023 eksporterte bedrifter på Vestlandet varer og tjenester for hele 232 milliarder kroner. De tre mest eksportintensive fylkene i 2023, målt i eksport per sysselsatt, var Møre og Romsdal, Vestland og Nordland. Møre og Romsdal hadde en eksport per sysselsatt på nesten 750.000 kroner, og har vært det mest eksportintensive fylket siden første utgivelse av Eksportmeldingen i 2021.

På landsbasis legger eksporten grunnlag for 640.000 arbeidsplasser – hver femte arbeidsplass.

Havvindleverandørene bidro med to tredjedeler av eksporten i fornybarnæringen

I perioden 2018 til 2022 har den norske fornybareksporten doblet seg, fra 9,1 til 18,6 milliarder kroner, hvis man ser bort fra strømeksport fra vannkraft. Leverandører til havbasert vind eksporterte i 2022 for om lag 12 milliarder kroner, og sto dermed for om lag to tredjedeler av eksporten i fornybarnæringen. Sammenlignet med våre naboland ligger Norge fortsatt etter i eksporten av fornybar teknologi.

Fakta

Eksportmeldingen publiseres mandag 11. mars og vil være tilgjengelig her.

Funnene presenteres under Eksportkonferansen 12. mars på Munchmuseet. Arrangementet er fulltegnet, men kan følges via stream.

Eksportmeldingen er utarbeidet av Menon på oppdrag fra NHO, LO, Innovasjon Norge, Eksportfinansering Norge (Eksfin) og Nasjonalt eksportråd. Formålet med rapporten er å formidle status på norsk eksport til beslutningstakere og organisasjoner.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *