Frivillige vil ikke trenge løyve for å ta frivillige transportoppdrag i framtiden Foto: Jan Baborak

Frivillige får ta transportoppdrag uten løyve

En enstemmig Transport- og kommunikasjonskomite støtter nå å unnta frivillige organisasjoner fra plikten til drosjeløyve ved transportoppdrag. – Vi er glade for at frivilligheten bli lyttet til, sier Frivillighet Norges generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen.

Frivillighet Norge har jobbet for å unnta frivillige organisasjonen fra løyveplikten, blant annet i møter med Samferdselsdepartementet, og har også fått laget en rapport som kartlegger frivillige organisasjoners transportoppdrag. Slik regelverket er i dag, kreves det i utgangspunktet transportløyve for frivillige oppdrag som å frakte flyktninger til fritidstilbud, eldre til helsetilbud og unge til fotballkamp så lenge de frivillige får utgiftsdekning for det. Det har Frivillighet Norge reagert på.

Støtte fra Samferdselsdepartementet

Høsten 2023 kom Drosjeutvalget sin første delutredning. Den foreslår et unntak for transport som ikke har mål om fortjeneste og utføres med kjøretøy som er registrert for 9 eller færre personer. I sitt høringsinnspill til Drosjeutvalgets delutredning i høst.

Innstillingen fra Regjeringen ved Samferdselsdepartementet støtter et unntak fra plikten til drosjeløyve etter yrkestransportloven § 9 for de som driver uten vederlag. Departementet viser blant annet til Frivillighet Norges høringsinnspill, og skriver at “Flere av de som støtter forslaget peker på at dette er svært viktig for frivilligheten. Departementet støtter utvalgets forslag om at kravet om drosjeløyve kun skal gjelde for de som driver transport mot vederlag med mål om fortjeneste”.

Enstemmig i Transport- og kommunikasjonskomiteen

Transport- og kommunikasjonskomiteen har levert sin innstilling til yrkestransportloven nå, og støtter enstemmig den foreslåtte endringen. Tilrådingen er som følger:

§ 9 første ledd skal lyde:

(1) Den som mot vederlag, og med mål om forteneste, vil drive persontransport utanfor rute med motorvogn registrert for inntil 9 personar, må ha drosjeløyve. § 4 andre ledd bokstav a til d gjeld tilsvarande. Løyveplikt gjeld òg for den som utfører persontransport mot vederlag på liknande måte som drosje når tilbod om transport vert retta til ålmenta på offentleg plass eller via digitale plattformer. Løyveplikt etter tredje punktum gjeld sjølv om den som utfører transporten ikkje har mål om forteneste.

(endringer i kursiv)

Glade for å bli lyttet til

– Vi er glade for at både Drosjeutvalget, Samferdselsdepartementet og en samlet Transport- og kommuniksjonskomité har lyttet til frivillighetens behov. Løyveplikten har potensielt store konsekvenser for mange organisasjoners aktivitetstilbud, og det har hastet å få på plass en løsning, sier generalsekretær Stian Slotterøy Johnsen i Frivillighet Norge.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *