Ulv fotografert i Rafjellet i november 2023. Foto: Viltkamera.nina.no

Fortsatt nedgang i antall ulver i Norge

Etter mange år med vekst, har det de siste to årene blitt påvist færre ulver i Norge. Bestanden er likevel på eller rett i overkant av bestandsmålet for andre året på rad.

Norge og Sverige deler en felles ulvebestand som lever uavhengig av landegrenser i Skandinavia. Bestanden overvåkes vinterstid med like metoder i begge land, i perioden fra 1. oktober til 31. mars.

I dag presenteres konklusjonene fra vinterens overvåking i Norge, i en statusrapport som Høgskolen i Innlandet på Evenstad har laget for Rovdata.

Fortsatt bestandsreduksjon

I Norge ble det i vinter påvist 74-76 ulver, hvorav 42-44 med helnorsk tilhold og 32 med tilhold på begge sider av riksgrensen mot Sverige. I tillegg ble det registrert fire ulver på vandring i mars, altså totalt 78-80 ulver i registreringsperioden.

Tallene viser fortsatt nedgang fra 89-92 ulver forrige vinter, da det for første gang på sju år ble dokumentert færre enn 100 ulver i Norge inklusive grenserevir.

– For andre år på rad er det en betydelig nedgang i antall ulver i Norge. Nedgangen har vært mest markant i grenserevir, sier Øystein Flagstad, seniorforsker i Rovdata.

Døde ulver

Rovdata teller alle ulver som var i live og ble registrert en eller flere ganger i perioden fra 1. oktober til 31. mars. Det betyr at ulver som felles under jakt eller dør av andre årsaker tas med.

Fra 1. oktober er det felt 13 ulver på lisensjakt innenfor ulvesonen, 5 er felt utenfor sonen, og én ulv er påkjørt. I tillegg er én ulv registrert på vandring i mars felt.

– Når avlivede ulver trekkes fra, så gjenstår det 55-57 ulver, hvorav 31-33 ulver med helnorsk tilhold, sier Petter Wabakken, prosjektleder for ulveovervåkinga hos Høgskolen i Innlandet (INN).

Du har underveis i registreringsperioden kunnet følge med på ulv som registreres på DNA i vinter i Rovdatas ulveteller (lenke).

Ulveflokker og par

Til sammen er det i vinter påvist fem helnorske ulveflokker og tre flokker på begge sider av riksgrensen mot Sverige. Det er også påvist ett helnorsk revirmarkerende par og tre par på tvers av riksgrensen.

I tillegg ble ett ulvepar utenfor sonen felt på lisensjakt i desember, men her var dokumentasjonskravet for revirmarkerende par ikke oppfylt.

Når grenserevirene deles mellom Norge og Sverige, gir det 6,5 familiegrupper og 2,5 revirmarkerende par i Norge.

Har registrert 8 ulvekull

Det er i år registrert ulvekull i alle åtte revir med dokumenterte familiegrupper. Dette gjelder de fem helnorske revirene Julussa, Rafjellet, Setten, Østmarka og Mangen, og de tre grenserevirene Kynna, Rotna og Fjornshöjden.

– Det har vært noe usikkerhet rundt status i Mangenreviret, men det går inn som et dokumentert kull etter felles skandinaviske kriterier for revirstatus, som følge av et viltkamerabilde med fire ulver, sier Flagstad.

6,5 kull i Norge

Stortinget har fastsatt et nasjonalt bestandsmål på 4-6 årlige ulvekull (ynglinger) i Norge og i grenserevir, hvorav minst tre kull skal være født i helnorske revir. Ynglinger utenfor ulvesonen skal medregnes. Ulvekull som fødes i grenserevir mellom Norge og Sverige medregnes med en faktor på 0,5.

– Med denne regnemåten gir årets tall 6,5 ulvekull i Norge, avslutter Flagstad.

Les hele den foreløpige statusrapporten her:
Ulv i Norge pr. 31. mars 2024. Konklusjoner fra bestandsovervåking vinteren 2023-2024. Rapport 4.

Rovdata takker alle som har engasjert seg og delt observasjoner av ulv, spor og andre sportegn gjennom overvåkingssesongen. Sluttrapporten med endelige konklusjoner om bestandsstatus for ulv i Norge og totalt i Skandinavia vinteren 2023-2024 er planlagt ferdigstilt i felleskap med svenske kollegaer til 1. juni 2024.

Fakta om overvåkingen av ulv i Norge

  • Rovdata har ansvaret for overvåkingen av ulv i Norge.
  • Overvåkingssesongen varer fra 1. oktober til 31. mars.
  • Hovedfokuset er på antall ulvekull som blir født i Norge og grenserevir hvert år, hvor mange individer det er til sammen i bestanden, og hvordan disse er fordelt i ulike flokker og revirhevdende par.
  • Ulvene blir hovedsakelig overvåket ved å spore individer på snø om vinteren og ved å analysere DNA fra hår, ekskrementer, urin og fra døde dyr.
  • Det genetiske materialet som blir samlet inn i felt, blir analysert ved laboratoriet hos Norsk institutt for naturforskning (NINA) i Trondheim.
  • Fire foreløpige statusrapporter slippes i løpet av registreringssesongen, hvorav den siste i mai oppsummerer resultatene for Norge. Den endelige rapporten for Skandinavia kommer i juni.
  • Overvåkingen blir utført gjennom Det nasjonale overvåkingsprogrammet for rovvilt, på oppdrag fra Miljødirektoratet. Arbeidet gjøres i samarbeid med de ansvarlige for overvåkingen i Sverige og Finland.
  • Statens naturoppsyn (SNO) leder og koordinerer feltarbeidet, med Høgskolen i Innlandet(INN) ved Evenstad som underleverandør, og i samarbeid med SNO i inntil seks revir i overvåkingssesongen 2023-24:  Østmarka, Julussa, Varåa, Trysil øst, Ulvåa med Hernes og Kynna.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *