Nå gjelder det å få helsefellesskapene til å virke over hele landet, og utvikle mer sammenhengende og bærekraftige helse- og omsorgstjenester, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS. Foto: KS

Flere gode forslag i ny helse- og samhandlingsplan

Regjeringen la fredag frem stortingsmeldingen Nasjonal helse- og samhandlingsplan. Den handler både om kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, og skal styrke en felles helse- og omsorgstjeneste.

– Her er flere gode forslag som vil kunne hjelpe kommunene i arbeidet med å gi innbyggerne gode helsetjenester, samtidig som presset på tjenestene stadig øker.  Bedre omstilling og mer effektiv ressursbruk i kommunene krever tydelige prioriteringer nasjonalt, og statlige myndigheter må gi  realistiske forventninger til innbyggerne om hva kommunene og fylkeskommunene kan tilby, sier Gunn Marit Helgesen.

Helsefellesskap

Regjeringen vil at helsefellesskapene skal videreutvikle samarbeidet mellom kommuner og sykehus. Det er KS helt enig i og ser frem til enighet med regjeringen om ny samarbeidsavtale om helsefellesskap. KS er opptatt av at samhandling og involvering må skje før det tas en beslutning.

– Vi må diskutere hvordan vi i fellesskap kan bidra til å styrke likeverdighet mellom tjenestenivåene. Nå gjelder det å få helsefellesskapene til å virke etter hensikten over hele landet – og utvikle mer sammenhengende og bærekraftige helse- og omsorgstjenester, sier Helgesen.

Regjeringen foreslår å innføre et varig rekrutterings- og samhandlingstilskudd på tvers av nivåene i helse- og omsorgstjenesten. Det skal støtte tjenesteutvikling og gode pasientforløp gjennom å styrke samhandlingen mellom spesialisthelsetjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten. KS støtter at dette prøves ut og evalueres.

Personell og kompetanse

Det er svært gledelig at regjeringen vil utvide TØRN-prosjektet, styrke LIS1-stillinger og styrke breddekompetansen i ulike personellgrupper. Tiltakene er nødvendige for å møte økt behov for helsetjenester og ikke minst følge opp prioriterte pasientgrupper med store og sammensatte behov.

– Tørn har allerede vist seg å kunne bidra til smartere og mer effektiv organisering av kommunal helse- og omsorgstjeneste. Gjennom TØRN-prosjektet er kommunene godt i gang med å planlegge nødvendig bemanning og sørge for ny fordeling av oppgaver og arbeidstid mellom helsepersonell, sier Helgesen.

Dokumentasjon og rapportering

KS har en rekke ganger påpekt at krav til dokumentasjon og rapportering må reduseres. Det stjeler i dag for mye tid hos helsepersonell og hindrer effektiv oppgaveløsning, slik blant annet også Helsepersonellkommisjonen også har pekt på

– Det er svært gledelig at regjeringen i denne stortingsmeldingen sier at helsepersonell skal bruke mindre av arbeidstiden på rapportering og mer på pasientnært arbeid, sier Helgesen.

Utskrivningsklare pasienter

Regjeringen har gitt et oppdrag til Helsedirektoratet om å evaluere dagens modell for utskrivningsklare pasienter, for å sikre bedre pasientforløp og gode overganger.

– KS mener betalingen for utskrivningsklare psykisk syke for lengst burde vært avviklet, og håper å komme til enighet med regjeringen om dette, sier Helgesen.

Det legges videre til grunn at tiltak som er foreslått på områdene mestring, forebygging og rehabilitering kan gjøres innenfor gjeldende budsjettrammer.

Digitalisering

Regjeringen vil styrke samarbeid med KS, blant annet innenfor digitalisering.

– Det er bra at det legges til rette for å støtte kommunenes ansvar for å anskaffe og innføre digitale løsninger. I tillegg vil regjeringen prioritere bedre samhandling og finansieringsmodeller som gir bærekraftig drift og forvaltning. Helseteknologiordningen må videreutvikles, og vi forventer at det kommer statlig støtte som utløser handling lokalt, regionalt og nasjonalt over tid, og at det er varig og forutsigbart, sier Gunn Marit Helgesen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *