-Strategien vår er å både bidra til å skape flere investeringsmuligheter på de modne feltene, samt å finne gode områdeløsninger der flere lisenser i porteføljen inngår. Og alt med lavest mulig utslipp, sier Kristin Kragseth, administrerende direktør i Petoro. Foto: Anne Lise Norheim

3000 milliarder kroner fra SDØE siden 2001

Petoro leverte 277 milliarder kroner i kontantstrøm til staten i 2023. Det er den nest høyeste kontantstrømmen i selskapets historie. Siden Petoro ble opprettet i 2001 har selskapet levert over 3000 milliarder kroner til staten fra Statens direkte økonomiske engasjement (SDØE).

I fjerde kvartal leverte selskapet en kontantstrøm på 57 milliarder kroner, mot 126 milliarder i samme kvartal i 2022. Den store forskjellen skyldes i hovedsak lavere gasspris.

Porteføljen Petoro forvalter består av 43 produserende felt, og gassens andel av total produksjon utgjorde om lag to tredjedeler i 2023.

God og stabil drift

Volumet av solgt gass var syv prosent lavere i 2023 enn året før på grunn av revisjonsstanser og midlertidige nedstengninger av enkelte felt. Samtidig gikk oljeproduksjonen noe ned fra året før. Giganten Johan Sverdrup ga imidlertid et solid bidrag til årets produksjon illustrert med sin produksjonsrekord i mai på 755.000 fat olje per dag.

-Til tross for lavere gassalg og en halvering av oppnådd gasspris fra året før, er vi godt fornøyd med driften av feltene i vår portefølje. Å sørge for godt vedlikeholdte anlegg er en nødvendig forutsetning for pålitelige leveranser fra Norge til Europa, sier Kristin Kragseth, administrerende direktør i Petoro.

Norsk gass er viktig for Europa i dag og fremover

EU viser i sin strategi for å oppnå klimanøytralitet i 2050 til at det fortsatt vil være behov for olje- og gassimport for å sikre energiforsyningen, og at dette må komme fra stabile land med sikre leveranser. Norge leverer i dag rundt 30 prosent av Europas gassforbruk.   -Norsk naturgass er i dag avgjørende for Europas energisikkerhet, og vi mener at den vil fortsette å være det på veien mot et klimanøytralt kontinent i 2050. Gassen vil bli etterspurt både i direkte anvendelse og etter hvert også som et avkarbonisert produkt i omstillingen til nye lavkarbon verdikjeder. For at Norge fortsatt skal spille en viktig rolle må leteaktiviteten opprettholdes, sier Kragseth.  Modne felt og realisering av utsatte prosjekter

Petoro jobber tett med operatører og lisenspartnerne for å utvikle ny lønnsom produksjon med lavest mulig utslipp. Ifølge Statistisk Sentralbyrå er det i år planlagt investeringer på 244 milliarder kroner i olje- og gassektoren totalt. Dette er det høyeste investeringstallet noensinne.

-Aktiviteten på norsk sokkel vil være høy de nærmeste årene og for inneværende år planlegger Petoro investeringer på om lag 30 milliarder kroner. Strategien vår er å både bidra til å skape flere investeringsmuligheter på de modne feltene, samt å finne gode områdeløsninger der flere lisenser i porteføljen inngår. Og alt med lavest mulig utslipp. Realisering av de to store prosjektene Linnorm og Wisting er utfordrende, men med smarte løsninger og hardt arbeid har vi tro på at disse kan gi god lønnsomhet og at vi finner gode miljømessige løsninger, sier Kragseth.

Klimamålene kan nås med strøm fra land

Petoro har mål om å nå 55% utslippsreduksjon fra SDØE-produksjonen innen 2030, og har til nå besluttet tiltak som bringer oss nær 30% reduksjon. Det jobbes med nok nye tiltak i porteføljen for å kunne nå målsettingen. Dette er svært krevende prosjekt, og elektrifisering med kraft fra land utgjør de største og viktigste. Det gjøres en solid jobb med å gjøre disse tiltakene best mulig både med tanke på kostnader og effektivitet slik at nødvendige beslutninger kan bli tatt.

-Tilgang på kraft fra land er for tiden under press, og vi i næringen har sammen med myndighetene en viktig jobb med å få på plass ordninger som i sum gir best mulig løsning for kraftsystemet, industrien og miljøet. Ingen valg vi tar er uten konsekvenser, sier Kragseth.

HMS-resultater

I 2023 var det totalt 18 alvorlige hendelser i SDØE-porteføljen. Dette gir en alvorlig hendelsesfrekvens på 0,56. Dette representerer en svak forverring fra 0,54 i 2022. Fallende gjenstander dominerer fortsatt hendelsesbildet. Personskadefrekvensen var 4,11, om lag på samme nivå som i 2022. Petoro setter alltid sikkerhet først, og denne holdningen blir tydelig kommunisert gjennom selskapets forventninger til HMS-ledelse og HMS-kultur i lisensene.

– De finansielle resultatene hadde aldri vært mulig uten det langsiktige og grundige sikkerhetsarbeidet på norsk sokkel gjennom mange ti-år, sier Kragseth.

Finansielle resultater

Netto kontantstrøm til staten fra SDØE per årsslutt var 277 milliarder kroner, 251 milliarder lavere enn året før. Kontantstrømmen ble i hovedsak påvirket av nedgang i olje – og gassprisene fra ekstraordinære nivåer året før, samt lavere gassalg. Nedgangen ble delvis motvirket av økt kontantstrøm som følge av lavere kostnader knyttet til tredje parts gasskjøp og reduksjon i arbeidskapital. Til tross for betydelig nedgang sammenlignet med 2022, er kontantstrømmen for året den nest høyeste i Petoros historie.

Total produksjon var 994 tusen fat oljeekvivalenter per dag (kboed), en nedgang på 50 kboed sammenlignet med året før.

Gassproduksjonen var på 102 millioner standard kubikkmeter (mill. Sm3) per dag, som er en reduksjon på syv prosent sammenlignet med året før. Nedgangen skyldes i hovedsak revisjonsstans på Troll, samt midlertidig nedstengning av felt tilknyttet prosessanlegget på Nyhamna. Reduksjonen ble delvis motvirket av produksjon fra Snøhvit som var nedstengt første halvår i 2022 og Dvalin som startet produksjon i 2023.

Gjennomsnittlig realisert gasspris var 5,76 mot 11,95 NOK per Sm3 året før. Årsaken til lavere gasspriser er sammensatt, men skyldes i hovedsak historisk høy import av LNG og lagerfylling i Europa, kombinert med lavere etterspørsel.

Væskeproduksjonen var 354 kboed, en reduksjon på 5 kboed sammenlignet med året før. Reduksjonen i væskeproduksjon skyldes primært naturlig produksjonsfall på flere modne felt og revisjonsstans på Troll C, delvis motvirket av økt produksjon fra Johan Sverdrup fase 2.

Gjennomsnittlig realisert oljepris var 83 mot 104 USD per fat året før. Målt i norske kroner ble reduksjonen imidlertid noe motvirket av svakere kronekurs slik at oppnådd oljepris var 876 mot 988 NOK per fat året før. Reduksjonen i oljepris skyldes lavere etterspørselsvekst enn forventet grunnet økende renter, lavere økonomisk vekst og frykt for resesjon flere steder i verden. Effekten ble motvirket av økt geopolitisk uro og vedvarende kutt fra OPEC+.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *